Thành viên tích cực
Avatar
Lê Văn Thuận
Điểm số: 21